Company

Executives

Chairman Norio Naito
Vice Chairman Taro Tatsumi
President Kazushige Takahashi
Directors Kazunari Shimamoto
Michiya Konae

(As of June 1, 2023)